آموزش اختصارات زبان انگلیسی(مجموعه پنجم)

???????? ???? ??????? ?????? ???? 

جدول اختصارات در زبان انگلیسی

علامت

صورت کامل

معنی

mo.

month

ماه

Mon

Monday

دو شنبه

mpg

mile per gallon

میل در گالن

mph

mile per hour

مایل در ساعت

N

North

شمال

N/A

not applicable

غیر قابل اعمال

neg

negative

منفی

no.

number

شماره

obj

object

شئ – مفعول

Oct

October

اکتبر(مهر)

off

office- officer

دفتر- افسر

opp

opposite

مخالف

orig

original

اصلی

p

page

صفحه

p.a.

per year

سالانه

pass

passenger- passive

مسافر- مجهول

pat

patient

مریض

PC

percent

درصد

pk

park- peak

پارک- قله

pd

paid

پرداخت شد

pkg

package

بسته

pl

place- plural

مکان- جمع

plc

public limited company

شرکت عام با اختیارات محدود

PM

post meridian

بعد از ظهر(عصر)

pls

please

لطفا ً

pls cfm

please confirm

لطفا ً تایید نمائید

PO

post office

اداره پست

pop

popular- population

محبوب- جمعیّت

/ 0 نظر / 56 بازدید