آموزش لغات تافل از کتاب 450 درس دوم

با عرض سلام.

درس دوم

مطالب کتاب 450 لغت برای امتحان تافل را با جزییات بیشتر روی وبلاگ قرار دادم خدا کنه مورد توجه و استفاده شما قرار بگیرد.

فارسی

Synonym

Adjective(صفت)

noun (اسم)

English

پیشرفته

Progressive

.......................

Advancement

Advanced

فایده

Benefit

Advantageous

.....................

Advantage

ظهور و ورود

Arrival

.....................

The coming

Advent

چابک و سریع

Nimble

....................

Agility

Agile

اگر چه

Although

....................

...................

Albeit

اجازه

Permit

Allowable

Allowance

Allow

جذاب

Alluring

Attractive

Appeal

Appealing

مشهور

Renown

Popular

.................

Celebrated

معاصر

Current

Modern

Contemporary

Contemporary

پخش کردن

Dispense

……………..

Distribution

Distribute

تشویق کردن

Inspire

Encouraging

Encouragement

Encourage

پرتکاپو

Vigorous

Full of life

Energy

Energetic

نازک و سست

Fragile

weak

Trade

Frail

پالاییدن

Perfect

Refined

Refinement

Refine

ارزش دار

Rewarding

Value in doing

....................

Worthwhile

منتطر درسهای بعدی باشید.

/ 1 نظر / 5 بازدید
زهرا

سلام خیلی خوبه اگرممکن بود فونتیک شم میذاشتید عالی می شد