آموزش آوا شناسی آموزش /eI / ای کشیده

/ eI/

/eI /

در آواشناسی برای نشان دادن صدای اِی کشیده از مصوت /eI / استفاده می شود.

تلفظ /eI / در کلمات مانند نِی،دِی و رِی در زبان فارسی است.

/eI / دارای دو صدای e (اِ) و I (ای کوتاه) می باشد. برای تلفظ /eI / ابتدا صدای  e ایجاد کنید،سپس آن را کشیده تر ادا نمایید. بعد I  (ای کوتاه) را به آن اظافه کنید.

مثال:

Make

/meik/

Name

/neim/

Lake

/leik/

Face

/feis/

 

 / 0 نظر / 260 بازدید