افکار بزرگ(سری گفته های آنتونی رابینز)

??? ?????? ???????...

What is the ultimate goal

Perhaps it is aspiring to contribute something of value.

Finding a way to help others- those we care about deeply- can inspire us a lifetime.

هدف غایی کدام است؟

شاید این پرسش ، الهام بخش مفهومی ارزشمند باشد. پیدا کردن راهی برای کمک به دیگران ، کسانی که عمیقاً دلبسته آنان هستیم می تواند در تمام طول عمر الهام بخش ما باشد.

آنتونی رابینز

/ 0 نظر / 90 بازدید