اموزش افعال بی قاعده مجموعه دوم

افعال بی قاعده مجموعه دوم

گروه سوم

سوزاندن

burnt/burned

burnt /burned

burn

بوئیدن – بو دادن

smelt/smelled

smelt/smelled

smell

آموختن – یاد گرفتن

learnt/learned

learnt/learned

learn

رویا دیدن – خواب دیدن

dreamt/dreamed

dreamt/dreamed

dream

خم شدن – دولا شدن

leant/leaned

leant/leaned

lean

روشن کردن

lit/lighted

lit/lighted

light

شدن – گرفتن - ………

got/gotten

got

get

فراموش کردن

forgot/forgotten

forgot

forget

بیدار شدن

woke/woken

woke

wake

 گروه چهارم

خریدن

bought

bought

buy

آوردن

brought

brought

bring

گرفتن-رسیدن

caught

caught

catch

درس دادن _ آموزش دادن

taught

taught

teach

جنگیدن – مبارزه کردن

fought

fought

fight

حفرکردن - کندن

dug

dug

dig

پیداکردن - دریافتن

found

found

find

آسیاب کردن

ground

ground

grind

تغدیه کردن

fed

fed

feed

ملاقات کردن – برخورد کردن

met

met

meet

اشک ریختن - گریستن

wept

wept

weep

ترک کردن – گداشتن – رها کردن

left

left

leave

احساس کردن

felt

felt

feel

جاروکردن

swept

swept

sweep

نگه داشتن

kept

kept

keep

خوابیدن

slept

slept

sleep

معنی داشتن – منظور داشتن

meant

meant

mean

فرستادن

sent

sent

send

گذراندن – صرف و خرج کردن

spent

spent

spend

ساختن – مجبورکردن

made

made

make

شنیدن

heard

heard

hear

برگزار کردن – نگه داشتن

held

held

hold

گفتن

said

said

say

پرداختن

paid

paid

pay

ایستادن

stood

stood

stand

فهمیدن

understood

understood

understand

برنده شدن – پیروز شدن

won

won

win

فروختن

sold

sold

sell

گفتن

told

told

tell

درخشیدن

shone

shone

shine

شلیک کردن – شوت کردن

shot

shot

shoot

چسبیدن

stuck

stuck

stick

گم کردن – از دست دادن

lost

lost

lose

نشستن

sat

sat

sit

داشتن – خوردن – مجبور کردن

had

had

have

ساختن

built

built

build

فکر کردن

thought

thought

think

/ 0 نظر / 5 بازدید