آموزش لغات 504 درس دوم(روز دوم)

با سلام به دوستان عزیز:

روز دوم

فارسی

Synonym

English

جسد

A dead body

Corpse

پنهان کردن

Hide

Conceal

تاریک و افسرده

Dark and depressing

Dismal

خیلی سرد

Very cold

Frigid

اقامت داشتن در

Live in

Inhabit

بن بست و بی حس

Deadened

Numb

خطر

Danger

Peril

دراز کشیدن

Lie down

Recline

جیغ زدن

Scream

Shriek

پلید و شرور

Evil

Sinister

دعوت و وسوسه

Invite/test

Tempt

شرط

Bet

Wager

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
الهه

وبلاگ خیلی پرباری دارید ممنون