آموزش گرامر زبان انگلیسی(adverb of frequency)

Adverbs of frequency
به موقعیتهاى کلماتی از قبیل always, usually, often, seldom, neverو مقایسه معنایی انها توجه فرمایید.

John always studies at night          تمام وقت
Mary usually studies at night      معمولاً
Bob often studies at night         اغلب
Bill sometimes studies at night           بعضى وقتها
Alice seldom/hardly ever studies at night      به ندرت
Tom never studies at night             هر گز

**یک نکته خیلی مهم**
قیود شبیه always, usually, often, seldom, never قبل از فعل اصلى و بعد از فعل to be مى ایند.
مثال
I’m always late بعد از فعل To be
I always help my parents قبل از فعل اصلی

تذکر:
sometimes قبل یا بعد از فاعل قابل استفاده میباشد

we sometimes study at night
sometimes we study at night

/ 2 نظر / 137 بازدید
مهدی

عالی tanxx

vere good