نکته هایی در مورد بزرگان(مهاتما گاندی)

Who would have thought that the conviction of a quiet, unassuming man – a lawyer by trade and a pacifist by principle- would have power to topple a vast empire

Yet Mahatma Gandhi's decision, his belief in nonviolence as a means to helping Indian's people, regain control of their country, set in motion an unexpected chain of events

 چه کسی می توانست تصورش را هم بکند یک انسان آرام،گوشه گیر- یک وکیل دعاوی و یک صلح طلب واقعی قدرت آن را داشته باشد یک امپراتوری عظیم را سرنگون سازد؟

با این حال مهاتما گاندی و اعتقادش به عدم خشونت به عنوان ابزاری برای یاری رساندن به مردم هند موجب شد ملت هند اختیار مملکت خویش را خود به دست گیرد و سلسله جنبان زنجیره ای از حوادث غیر منتظره شود.


/ 0 نظر / 5 بازدید