آموزش لغات کتاب 504 واژه ضروری

درس دهم

فارسی

Synonym

English

بهتر بودن از

Be better than

Excel

زنانه

Of woman

Feminine

بالا رفتن/سوار شدن

Get up on

Mount

رقابت کردن

Be a rival

Compete

ترسیدن از

Fear greatly

Dread

مردانه

Male

Masculine

خطر و تهدید

Threat

Menace

گرایش

Leaning

Tendency

دست کم گرفتن

Amount

Underestimate

برنده

Conquering

Victorious

زیاد /متعدد

Very many

Numerous

قابل انعطاف

Easily bend

Flexible

 

/ 0 نظر / 6 بازدید