نکات ادبی و هنری(افکار بزرگ)

Guidelines for goal setting

1- Commit now to spending ten minutes each day for the next four days setting goals.

2- As you work on the goal-setting exercises, constantly ask yourself, what would I want for my life if knew I could have it any way I wanted it? What would I do if I knew I could not fail?"

3- Have fun! Imagine that you are a kid again.

رهنمود هایی برای هدف گزینی

1- خود را ملزم کنید که هر روز ده دقیقه وقت بگذارید تا اهداف چهار روز بعدی تان مشخص شود.

2- زمانی که هدف گزینی می کنید پیوسته از خود بپرسید: اگر موفق شوم برای زندگی ام چه می خواهم . آیا راهی برای وصول به آن هست؟ چه خواهم کرد اگر بدانم که با شکست مواجه نخواهم شد؟

3- شوخ طبع باشید و تصور کنید که باز هم یک کودک هستید.

نظر یادتون نره

 

/ 0 نظر / 5 بازدید