آموزش اختصارات زبان انگلیسی (مجموعه چهارم)

abbreviation

جدول اختصارات در زبان انگلیسی

علامت

صورت کامل

معنی

bbl

barrel

بشکه

BC

before Christ

قبل از میلاد مسیح

bet

between

بین

bldg

building

ساختمان

blvd

boulevard

بلوار

bro

brother, brothers

برادر، برادران

cc

copies to

رونوشت به

Capt

captain

کاپیتان

cen

central

مرکزی

cert

certification

گواهینامه

chap

chapter

فصل

chem

chemistry

شیمی

cir

circle- circuit

دایره- مدار

civ

civil, civilian

مدنی- غیر نظامی

cm

centimeter

ساتی متر

c/o

care of

مواظبت در

co

company

شرکت

COD

cash on delivery

پرداخت موقع تحویل

DC

direct current

جریان مستقیم(برق)

Dec

December

دسامبر(آذر)

deg

degree

درجه

dept

department

بخش- اداره

dict

dictionary

فرهنگ لغت

dif, diff

difference

تفاوت

dist

distance

مسافت

DOB

date of birth

تاریخ تولد

DP

data processing

پردازش اطلاعات

Dr

doctor

دکتر

E

East- excellent

شرق- عالی

منتظر مجموعه های بعدی باشید.

/ 0 نظر / 47 بازدید