آموزش افعال بی قاعده مجموعه اول

افعال بی قاعده   IRREGULAR  VERBS

افعال سه قسمت دارند : قسمت اول یا مصدر فعل ( زمان حال ) ، قسمت دوم ( زمان گذشته ) ، و قسمت سوم فعل ( شکل مفعولی فعل ) . قسمت دوم و سوم افعال با اضافه کردن d   یا  ed  به قسمت اول ساخته  می شوند .البته  استثنائاتی  هم وجود دارد که به افعال بی قاعده معروفند زیرا قسمت  دوم  و  سوم  آنها  با  اضافه  کردن d   یا ed   ساخته  نمی شود  .  متداولترین  افعال بی قاعده  در  زیر  آورده  شده اند .

نکته : ما برای  سهولت حفظ کردن ،این افعال را از نظر ظاهری  به پنج  گروه تقسیم کردیم و سپس  افعال هر دسته را از  نظر ریتم و موسیقی مرتب کردیم . یکی از  راههای خوب برای یادگیری بهتر چیزی  استفاده  از ریتم و موسیقی است و  حتّی  در یادگیری نکات  گرامری  هم  می توان  از  آن  استفاده  کرد . 

گروه اول

معنی

قسمت سوم

قسمت دوم

قسمت اول

قیمت داشتن –  خرج برداشتن

cost

cost

cost

بریدن – قطع کردن

cut

cut

cut

بستن

shut

shut

shut

پرتاب کردن

cast

cast

cast

زدن – ضربه زدن – برخورد کردن

hit

hit

hit

اجازه دادن

let

let

let

گذاشتن – چیدن – غروب کردن

set

set

set

صدمه زدن – زخمی کردن

hurt

hurt

hurt

گذاشتن – قرار دادن

put

put

put

خواندن

read

read

read

 گروه دوم

آمدن

come

came

come

شدن

become

became

become

دویدن

run

ran

run

/ 0 نظر / 10 بازدید