آشنایی با صفات و ضمایر(مجموعه دوم)

در این درس گرامر به مباحث صفات و ضمایر پرداختم وهمه را در جدولی تنظیم کردم تا از آن استفاده کنید.

ضمایز انعکاسی

ضمایر ملکی

صفات ملکی

ضمایر مفعولی

ضمایر فاعلی

Myself

Mine

My

Me

I

Yourself

Yours

Your

You

You

Himself

His

His

Him

He

Herself

Hers

Her

Her

She

Itself

Its

Its

It

It

Ourselves

Ours

Our

Us

We

Themselves

Theirs

Their

Them

They

 

ضمایر انعکاسی

ضمایر ملکی

صفات ملکی

ضمایر مفعولی

ضمایر فاعلی

خودم

از من

مال من

من را

من

خودت

از تو

مال تو

تو را

تو(جمع یا مفرد)

او مرد خودش

از او مرد

مال او مرد

او مرد را

او مرد

او زن خودش

از او زن

مال او زن

او زن را

او زن

آن شی خودش

از شی

مال اون شی

آن شی را

آن(اشیا)

ما خودمان

از ما

مال ما

ما را

ما

آنها خودشان

از آنها

مال آنها

آنها را

آنها

 

من برای هر کدام مثالی را می آورم فقط باید شما به فرق آنها توجه کنید که چه فرقی باهم دارند.

I go to school من به مدرسه می روم

You can see meشما من را میبینید

I love my father من پدرم را دوست دارم

That house is mineآن خانه از من است

I washed my cloths myself من خودم لباسهایم را شستم.

 منتظر درس تخصصی صفات باشید

 

/ 0 نظر / 5 بازدید