آموزش اختصارات زبان انگلیسی(مجموعه سوم)

ABBREVIATION

جدول اختصارات در زبان انگلیسی

علامت

صورت کامل

معنی

ea

each

هر

econ

economics

اقتصاد

e.g.

for example

برای مثال

elec

electricity

الکتریسیته

eng

engine- engineer

موتور- مهندس

Eng

England- English

انگلیس- انگلیسی

esp

especially

مخصوصا ً

et al

and others

و غیره

ETA

estimated time of arrival

زمان تقریبی دریافت

etc

et cetera

و غیره

f

false- female

غلط- مؤنث

F, Fah, Fahr

Fahrenheit

فارنهایت

Feb

February

فوریه(بهمن)

fr

father- form

پدر- از

Fri

Friday

جمعه

ft

feet

پا

fut

future

آینده

g, gm

gram

گرم(واحد وزن)

gal

gallery- gallon

گالری- گالن

gen

general

عمومی

geom

geometry

هندسه

GTM

Greenwich Mean Time

وقت گرینویچ

gov

government- governor

دولت- استادندار

gram

grammar

گرامر

gt

great

بزرگ

hd

head

سر- رئیس

hf

half

نیم

hgt, ht

height

ارتفاع

/ 1 نظر / 38 بازدید
دانشجوی پرستاری

سلام.وبلاگتون عالیه.اگه میشه مرجع اختصارات مربوط به درسهای پیراپزشکی رو هم بذارین.متشکرم.موفق باشین