آموزش اختصارات زبان انگلیسی مجموعه پنجم


Top Blog
وبلاگ برتر در تاپ بلاگر

pos

position- positive

موقعیّت- مثبت

pr

pair- price

جفت- قیمت

prep

preposition

حرف اضافه

PR

public relations

روابط عمومی

pres

present- president

حال- رئیس جمهور

prob

probable- problem

محتمل- مسئله

prof

professor

استاد

pron

pronoun

ضمیر

prov

province

استان

pvt

private

شخصی

p.w.

per week

در هفته

qty

quantity

کمیّت

r

right- river

درست- رودخانه

rd

road- round

جاده- گرد(مدوّر)

recd

received

دریافت شد

R&D

research and development

تحقیق و توسعه

re

with reference to

عطف به

RR

rail road

راه آهن

RSVP

please reply

لطفا ً پاسخ دهید

s.a.e.

stamped addressed envelope

نامه ممهور و آدرس دار

Sat

Saturday

شنبه

secy

secretary

منشی

Sep, Sept

September

سپتامبر(شهریور)

sing

singular

مفرد

spec

special

ویژه

sq

square

میدان

st

street

خیابان

رای یادتون نره..

/ 0 نظر / 35 بازدید